ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Youloveproperty.com เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซ ต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า”เว็บไซต์นี้” หมายถึง Youloveproperty.com ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่น  ๆ ของบุคคลภายนอก
กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์  คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่า นี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอๆ  เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ตลอด
นอกเหนือจากนี้,  เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย คุณจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของYouloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ อื่น โดยยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า และโลโก้ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด คุณจะต้องยอมรับว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สิน ทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 
คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการของเว็บไซต์ ดำเนินการใดๆ  ในการ รวบรวมข้อมูล, ของลูกค้าหรือผู้ลงโฆษณา
คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่างๆ เหล่านี้  ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) , เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของ บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด และ/หรือ ข้อมูลและบริการอื่นๆ โดยเด็ดขาด
 
คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการ  ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ  ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ของ Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด


เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์

เว็บไซต์Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด ถูกต้อง อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ ไม่รับประกัน หรือรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เว็บไซต์ Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้
 

การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์

ข้อมูลทุกชนิดที่คุณจัดส่งให้  Youloveproperty.com จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด  ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ประกาศ Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ หรือกลุ่มนักพัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้ โพสต์ลงเว็บไซต์เรา ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้, คุณจะต้องยินยอมให้  และ/หรือ Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ  หรือ Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ มีสิทธิในการใช้ข้อมูลของคุณได้ทุกกรณี และ
เมื่อมีเหตุจำเป็นเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูลนั้น แต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
ก. เปิดเผยข้อมูลในขอบเขตที่กฎหมายระบุความต้องการไว้
ข. เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางกฎหมายที่ดำเนินการอยู่ หรือคาดว่าจะดำเนินการ
ค. เปิดเผยข้อมูลในกรณีดำเนินการตั้งข้อหา, ใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย อย่างเช่น เพื่อการป้องกันกรณีฉ้อโกง เป็นต้น
ง. เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ซื้อธุรกิจ หรือสินทรัพย์, หรือในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล
นอกเหนือจากกรณีทั้งหมดที่กล่าวอ้างมาแล้วนี้  ทางYouloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์  จะไม่ทำการแสดงหรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของคุณแก่บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ  การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายด่าย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของ เว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่าน หรือไม่นั้น เป็น ความรับผิดชอบของท่านเอง Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น และYouloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น
Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ ไม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

คุณจะต้องยอมรับว่า เมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว คุณยอมรับความเสี่ยง  คุณต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของคุณ  Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ กรรมการของบริษัท, พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ  จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้  หลักเกณฑ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม

Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ได้มีมาตรการเพื่อรักษาเว็บไซต์ให้ปลอด จากไวรัส มัลแวร์ หรือภัยต่อเว็บไซต์และข้อมูลต่างๆจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดีเราไม่อาจรับประกันได้ว่าจะปลอดไวรัส ด้วยเหตุนี้เราจึงแนะนำให้ท่านดูแลให้แน่ใจว่าได้ใช้กรรมวิธีป้องกันไวรัส มัลแวร์ หรือภัยต่อเว็บไซต์และข้อมูลต่างๆจากผู้ใช้บริการ ที่เหมาะสมแล้ว (เช่น ใช้โปรแกรมสแกนไวรัส) ก่อนจะดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ไม่รับประกันว่าบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเฮงเค็ลจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือพร้อมให้บริการตลอดเวลา
การประกาศไม่รับผิดชอบในกรณีเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ก. หน้าเว็บไซต์นี้มีลิงค์ (เช่นไฮเปอร์ลิงค์) ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่สาม ซึ่งYouloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์มิอาจรับรู้ถึงเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นๆ ได้ Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์เพียงแค่เอื้อประโยชน์ในการเข้าถึงเว็บไซต์นั้นๆ และไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเนื้อหาเหล่านั้น ลิงค์ในเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงความ ตั้งใจให้ผู้ใช้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น คำพูดที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปนั้นไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา ทางเราไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่มีลิงค์บนเว็บไซต์ของเรา กล่าวคือ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดทางกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิ์ ของบุคคลที่อาจเกิดขึ้นจากหน้าเว็บไซต์นั้นๆ

ข. สำหรับเว็บไซต์ที่ไฮเปอร์ลิงค์นำมาจากเว็บไซต์ของYouloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ คือผู้รับผิดชอบด้านเนื้อหาของเว็บไซต์และการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือรับการสั่งซื้อแต่เพียงผู้เดียว

ค. Youloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคลใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าหน้าเว็บไซต์โดยใช้ไฮเปอร์ลิงค์

ง.หาก กรณีที่ระเบียบหรือมีการทำธุรกรรมอันมีผลทางกฎหมาย การทำสัญญานั้นจะกระทำเพียงผู้ใช้งานและเจ้าของเว็บไซต์นั้น หรือบุคคลที่เสนอ หรือบุคคลที่อยู่ ณ ที่แห่งนั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ ระหว่างYouloveproperty.com ภายใต้การกำกับดูแลของนักพัฒนาเว็บไซต์และผู้ใช้งาน กรุณาสังเกตเงื่อนไขทั่วไปทางธุรกิจของบุคคลที่สามนี้ ที่เว็บไซต์ที่ลิงค์จากไฮเปอร์ลิงค์ เนื่องจากอาจจะมีข้อแตกต่างจากเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้

จ. ข้อความประกาศไม่รับผิดนี้ใช้ได้กับลิงค์ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ Youloveproperty.com  ตลอดจนเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้พบเห็นผ่านลิงค์เหล่านั้น


การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

การดำเนินของธุรกิจของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด